Explosiv vara, tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används för ansökan om tillstånd till hantering av explosiva varor, överföring av explosiva varor inom Sverige samt godkännande av föreståndare enligt 16 § i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Vad som är tillståndspliktig hantering finns att läsa på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB:s hemsida.
Se även MSB:s handbok om förvaring av explosiva varor.

Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska söka tillståndet till hantering. Tillståndet kan sökas av såväl en fysisk (privatperson) som juridisk person (organisation eller företag). För juridisk person ska ansökan göras av firmatecknare eller av person som har skriftlig delegation från firmatecknare. Ansökan signeras med e-legitimation.

Kommunen tar ut en avgift för tillståndshantering. Läs mer på kommunens webbplats. 

Din ansökan är en offentlig handling.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppgift om föreståndare
  • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet
  • Dokument (delegation) där föreståndares ansvar och befogenheter framgår
  • Diarienummer för eventuellt befintligt tillstånd
  • Riskutredning
  • Fastighetsbeteckning (vid handel)
  • Karta (för förråd)
  • Klassningsplan (för förråd)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa