Enskild väg - ansökan om årligt underhållsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är väghållare för en enskild väg inom Gällivare kommun kan ansöka om kommunalt bidrag till drift och underhåll av vägar som är öppen för allmän trafik året runt. Bidraget är avsett för statsbidrags- och utfartsvägar. Kommunens bidrag för statsbidragsvägar baseras på hur stort belopp Trafikverket betalt ut.
 
Ansökningsperioden är öppen från den 1 september till den 31 oktober varje år. Bidragsutbetalning tidigast sker året efter (i mars) att ni beviljats bidrag. Bidraget kan sökas antingen som enskild fastighetsägare eller samfällighetsförening, vägförening, vägsamfällighet, gemensamhetsanläggning som tillsammans ansvarar för och sköter vägen.
 
För att få kommunalt bidrag för utfartsvägar:

  • Bidrag utgår för vägar med en längd av minst 100 och max 1000 m. Vägarna får normalt inget statligt bidrag.
  • Väglängden skall mätas från entré till vägkant, där anslutning sker till allmän eller annan väg. 
  • Minst en intressent skall vara boende vid vägen året om.
  • För att bidrag skall utgå måste vägen underhållas på sådant sätt att trafik med bil kan ske hela året.
  • Vid bidragsgivning till vägföreningar och vägsamfälligheter för byggnadsföretag skall kommunen få insyn i föreningarnas verksamhet. Detta skall ske på så sätt att föreningarna till kommunen inlämnar kopior av protokoll från förenings- och styrelsesammanträden. Där jämte bör bokslut och revisionsberättelser överlämnas till kommunen

För att få kommunalt bidrag för statsbidragsvägar:

  • Bidrag utgår för vägar med en längd av min 1000 m och statsbidrag erhålls.
  • Vid bidragsgivning till vägföreningar och vägsamfälligheter för byggnadsföretag skall kommunen få insyn i föreningarnas verksamhet. Detta skall ske på så sätt att föreningarna till kommunen inlämnar kopior av protokoll från förenings- och styrelsesammanträden. Därjämte bör bokslut och revisionsberättelser överlämnas till kommunen.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa